Liever even bellen?

085-0606788

8.000 dealers die mee bieden!

100% verkoop garantie

100% betrouwbaar

Europa's grootste inkoop service

Binnen 1 dag verkocht!

Binnen 6 uur hoogste bod uit de veiling!

Klantenservice

Disclaimer

Algemene voorwaarden Aanvullende voorwaarden Inkooptradernederland.nl

Aangezien Inkooptradernederland.nl een online veiling faciliteert zijn hieronder de aanvullende voorwaarden opgenomen die gelden indien u gebruik maakt van de online veiling van Inkooptradernederland.nl

Artikel 1. Definities 1.1.

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

a. Inkoop Trader Nederland gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81204949;

b. Aanbieder: de natuurlijke persoon of bedrijf die een verkoop-verzoek bij Inkooptradernederland.nl indient en/of die een Overeenkomst aangaat met Inkooptradernederland.nl

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Inkooptradernederland.nl en de Aanbieder waarbij de aanbieder zijn voertuig via de Online Veiling te koop aanbiedt;

d. voertuig: de personen- of bedrijfsauto, of andere voertuigen van de Aanbieder;

e. Bieder: het bedrijf die een bod uitbrengt op het voertuig;

f. Online Veiling: de online veiling die door Inkooptradernederland.nl wordt georganiseerd;

g. Koper: de Bieder waarvan het bod door de Aanbieder is geaccepteerd;

h. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de Aanbieder en de Bieder die tot stand komt doordat de Aanbieder het bod van Inkooptradernederland.nl heeft geaccepteerd per E-mail of SMS of ieder ander bericht zelfs mondeling is bindend.;

i. Website: de website Inkooptradernederland.nl

Artikel 2. Het veilingverzoek en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. Via de Website kan de aanbieder een veilingverzoek bij Inkooptradernederland.nl indienen. Voordat de Aanbieder het veilingverzoek kan insturen, dient hij aan het vinkje aan te zetten zodat hij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, u dient nogmaals zelf het vinkje aan te zetten anders kunt u geen verzoek doen voor verkoop van uw voertuig.

2.2. Bij het indienen van een veilingverzoek dient de Aanbieder alle informatie te vermelden zoals aangegeven.

a. het kenteken van het voertuig;

b. een duidelijke omschrijving zoals schades en staat van voertuig en eventueel afbeeldingen van het voertuig;

c. de prijs die de Aanbieder voor het voertuig wenst te ontvangen.

2.3. De Aanbieder is gehouden het voertuig volledig en naar waarheid te omschrijven en op een zodanige wijze dat Bieders een goed beeld kunnen vormen van het voertuig. Schades aan het voertuig dienen uitdrukkelijk vermeld te worden.

2.4. Het is niet toegestaan het voertuig via de Online Veiling aan te bieden die gestolen is, verboden is in Nederland of waarvan het aanbieden of verkopen daarvan in strijd met de wet is.

2.5. Inkooptradernederland.nl kan niet verplicht worden om het veilingverzoek te honoreren. Indien Inkooptradernederland.nl het veilingverzoek niet honoreert, dan wordt de Aanbieder daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld.

2.6. De Overeenkomst komt tot stand nadat Inkooptradernederland.nlhet veilingverzoek van de Aanbieder heeft geaccepteerd. De Aanbieder wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld door middel van een tekst dat het voertuig word bekeken door onze inkopers.

Artikel 3. Toestemming voor uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst stuurt Inkooptradernederland.nl de Aanbieder een e-mail waarin bevestigd word dat het voertuig is opgenomen in de veiling en dat de aanbieder binnen 1 dag per E-mail of telefoon een gegarandeerd bod aangeboden krijgt. Vervolgens kan de Aanbieder akkoord gaan met het bod doormiddel van het sturen van een akkoord mail naar info@inkooptradernederland.nl

3.2. Na het akkoord gaan van de algemene voorwaarden op de website bij stap 3 kan de Aanbieder geen beroep meer doen op het . De uitzondering omschreven in artikel 8 lid 3 sub b. De Aanbieder geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat een aanvang wordt gemaakt met de levering van de dienst voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 4. Plaatsen van advertentie

4.1. Als het voertuig door Inkooptradernederland.nl op de Online Veiling wordt geplaatst, stelt Inkooptradernederland.nl de Aanbieder in de gelegenheid de informatie van de advertentie voor het plaatsen te controleren. Als de informatie achteraf toch niet klopt dient de aanbieder dit per mail naar info@inkooptradernederland.nl aan te geven binnen 1 uur na ontvangst van de email.

4.2. De Aanbieder vrijwaart Inkooptradernederland.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de Aanbieder geplaatste advertentie op de Online Veiling.

Artikel 5. Online Veiling

5.1. Het voertuig wordt voor 24 uur op de Online Veiling aangeboden. Na het verstrijken van deze termijn, kan er geen bod meer worden uitgebracht op het voertuig.

5.2. De Online Veiling is enkel toegankelijk voor RDW ERKENDE bedrijven die zich hebben aangemeld bij Inkooptradernederland.nl

5.3. Na afloop van de Online Veiling wordt de Aanbieder via de e-mail, sms of telefonisch op de hoogte gebracht van het hoogste bod dat door een Bieder op het voertuig is uitgebracht. Op het moment dat de Aanbieder in deze e-mail / sms of telefonisch ìAkkoordî geeft, accepteert de aanbieder het hoogste bod en komt de Koopovereenkomst tot stand, de Bieder wordt dan de Koper. De Aanbieder ontvangt een E-mail met een verkoopovereenkomst en de gegevens van de inname locatie van Inkooptradernederland.nl waarbij het voertuig word nagekeken en betaald. De Aanbieder heeft nadat hij akkoord is gegaan met het hoogste bod de volgende verplichtingen:

a. De Aanbieder dient binnen 48 uur contact op te nemen met Inkooptradernederland.nl op telefoonnummer 085-0606788;

b. De Aanbieder dient het voertuig binnen 7 dagen te leveren aan Inkooptradernederland.nl bij de centrale inname locatie te Almere.

c. Indien het voertuig gehaald moet worden ( dit alleen bij hoge uitzonderingen in overleg ) word er 250,- euro excl btw doorbelast aan de verkoper.

5.4. Het is de Aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan het voertuig, nadat hij een bod heeft geaccepteerd, aan een derde te verkopen.

Artikel 6. Gevolgen niet-nakoming

6.1. Indien de Aanbieder zijn verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5.3 niet nakomt en het voertuig niet tijdig levert aan de Koper, dan dient de Aanbieder aan Inkooptradernederland.nl een boete te betalen. Deze boete bedraagt 15% van het hoogste bod op het voertuig en minimaal Ä 300,- excl. btw.

6.2. Artikel 6.1 is niet van toepassing indien de Aanbieder zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen wegens overmacht. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan dient de Aanbieder de Koper en Inkooptradernederland.nl daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Betaling

7.1. Indien artikel 6.1 van toepassing is, dienen alle aan Inkooptradernederland.nl verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Inkooptradernederland.nl te zijn voldaan.

Artikel 8. Verstrekken van informatie

8.1. Alle informatie die de Aanbieder voor en tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst aan Inkooptradernederland.nl verstrekt, dient correct en volledig te zijn. Indien Inkooptradernederland.nl is uitgegaan van door de Aanbieder verstrekte informatie die niet correct of onvolledig is, dan zijn de gevolgen daarvan voor risico van de Aanbieder. De opkoper van het voertuig kan ten alle tijden de koop ontbinden als het taxatie aanvraag formulier niet naar waarheid, correct of onvolledig is.

Artikel 9. Oneigenlijk gebruik van de Website

9.1. De Aanbieder zal geen informatie met gebruikmaking van de Website verspreiden die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten op de Online Veiling te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;

d. het gebruik van internet door anderen kan beÔnvloeden of verhinderen;

e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.

9.2. Indien de Aanbieder zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is Inkooptradernederland.nl gerechtigd de advertentie van de Aanbieder van de Online Veiling te verwijderen. De Aanbieder wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 10. Positie van Inkooptradernederland.nl

10.1. Inkooptradernederland.nl stelt de Online Veiling ter beschikking aan personen die hun voertuig wensen te verkopen en aan bedrijven die voertuigen wensen in te kopen. De Koopovereenkomst komt tot stand tussen de Koper en de Aanbieder.

10.2. Indien de Koper zijn verplichtingen jegens de Aanbieder niet nakomt, dan kan Inkooptradernederland.nl als bemiddelaar optreden, echter Inkooptradernederland.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de Koper.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Inkooptradernederland.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: stoomstoring, internet storing, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, rellen, oorlogen of enige andere situatie waarop Inkooptradernederland.nl geen invloed kan uitoefenen.

11.2. In geval van overmacht is Inkooptradernederland.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Aanbieder ontstane schade, behoudens en voor zover Inkooptradernederland.nl als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Klachten en vragen

12.1. Klachten en/of vragen over de Online Veiling kunnen worden gemeld bij: Inkoop Trader Nederland Jacob van Ruysdaelstraat 48 1318 NP Almere e-mail: info@inkooptradernederland.nl tel: 085-0606788 of via het contactformulier op de Website.

12.2. Een klacht kan tevens worden ingediend via het contact formulier

12.3. Klachten worden door Inkooptradernederland.nl binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de Aanbieder op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur en wordt medegedeeld binnen welke termijn Inkooptradernederland.nl verwacht de klacht te hebben afgehandeld.

12.4. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de Aanbieder afgehandeld, dan kan de Aanbieder zich wenden tot een eventuele geschillencommissie.

Artikel 13. Persoonsgegevens en beveiliging

13.1. Inkooptradernederland.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

13.2. Inkooptradernederland.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te beschermen tegen de risicoís van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Aanbieder via de Website ingevoerde gegevens.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de Website, de Online Veiling en de naam Inkooptradernederland.nl Het is de aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan een domeinnaam te deponeren met een naam die op Inkooptradernederland.nl lijkt.

14.2. Indien de Aanbieder in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Inkooptradernederland.nl en/of met hetgeen is opgenomen in artikel 14.1, dan is de Aanbieder aansprakelijk voor alle schade die Inkooptradernederland.nl daardoor lijdt.

14.3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Aanbieder zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Aanbieder dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Inkooptradernederland.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiÎle als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.